Aurore Casanova

Ze světových jevišť do vinic Champagne, z primabaleríny vinařkou!

Aurore se sice narodila mamince vinařce, ale její velikou vášní byl od malička tanec. Vypracovala se až na pozici primabaleríny a to hned několika předních evropských baletů, s jejichž soubory projela několikrát doslova celý svět. Karieru tanečnice ukončila v roce 2011 v Curyšském baletním souboru a vydala se zpátky domů, do Champagne a konkrétně do vesničky Puisieulx. Původně si zde chtěla jen trochu odpočinout a promyslet si, co bude dělat dál. Přitom ale začala pomáhat své mamince na jejich vinicích. 

Ta vlastnila 2.5ha vinic přímo v Puisieulx, v malinkaté vesničce na předměstí Remeše, kde vlivem rozrůstající se zástavby zbylo pouhých zhruba 19ha vinic. Ty však mají status Grand Cru! Jedná se tedy o velice prestižní, hodnotné a unikátní vinice! Aurořina maminka byla pouze „pěstitelkou,“ všechny své hrozny na konci sezóny prodávala negociantům. Aurore prý bylo líto, že nemohla ochutnat víno z hroznů, o které celý rok pečovala. Jelikož jí práce ve vinicích začala ohromně bavit a jelikož je aktuální doba velmi příznivě nakloněna novým, malým, rodinným projektům v regionu Champagne, rozhodla se Aurore pro studium ve vinařském lyceu v Avize. Právě zde prvně potkala svého „parťáka,“ lásku a manžela, Jeana-Baptistu Robineta, syna vinařů z Le Mesnil-sur-Oger.

Po zdárném ukončení studií v roce 2013 si mladý pár pronajímá malý dům s vinařským zázemím v Mardeuil a zakládá Domaine Aurore Casanova. K dispozici mají celkem 4ha vlastních vinohradů. Zmíněných 2.5ha ze strany rodiny Aurore v Puisieulx (Pinot Noir a Chardonnay) a zbylých 1.5ha ze strany rodiny J.B. v Le Mesnil-sur-Oger (Chardonnay) a v Champvoisy (meunier). Tedy prozatím! Rodina Robinetových vlastní daleko větší výměru vinic, ale Aurore s J.B. tyto vinice přebírají postupně. Ve vinicích Aurore s J.B. pracují v souladu s přírodou, v organickém režimu, s využitím biodynamických preparátů. V podstatě podle svých vzorů a mentorů, Fabrice Pouillona u něhož J.B. pracoval po dobu svých studií v Avize a Jéroma Prévosta, se kterým mladý pár velmi úzce spolupracuje i nyní.

Zrovna tak se chovají i při zpracováni hroznů a vinifikacci. Plně vyzrálé hrozny lisují na starém tradičním dřevěném Coquard lisu. Každá parcela je vinifikována zvlášť a důraz je kladen na produkci charakterních parcelárních cuvée. Vína kvasí spontánně, převážná část v dubových sudech různých objemů i stáří, menší část pak i v tancích z nerezavějící oceli. Do samotného vývoje vína Aurore s J.B. zasahují jen v opravdu nezbytně nutných případech. Jejich vína nejsou nijak oenologicky ovlivňována, upravována, čířena, filtrována, neprochází ani žádnou stabilizací a nejsou do nich přidávána žádná aditiva. Jedná se charakterní, plná a velmi „vinozní“ Champagne, která v sobě věrně odráží unikátnost terroiru, z kterého vzešla.


From world stages to Champagne vineyards, from prima ballerina to winemaker!

Although Aurore was born to a winemaker’s mother, her great passion was dancing from an early age. She worked her way up to the position of prima ballerina of several leading European ballets, with whose troupes she literally traveled around the world several times. She ended her career as a dancer in 2011 with the Zürich Ballet Company and headed back home, to Champagne and specifically to the village of Puisieulx. Originally, she just wanted to rest here a bit and think about what she was going to do next. At the same time, she started helping her mother in their vineyards.

She owned 2.5 hectares of vineyards directly in Puisieulx, in a tiny village on the outskirts of Reims, where only about 19 hectares of vineyards remained due to the growing development. However, they have Grand Cru status! These are therefore very prestigious, valuable and unique vineyards! Aurora’s mom was just a „grower,“ selling all her grapes to traders at the end of the season. Aurora was said to be sorry that she couldn’t taste the wine from the grapes she had been tending all year. As she began to enjoy working in the vineyards tremendously and as the current time is very favorably inclined to new, small, family projects in the Champagne region, Aurore decided to study at the wine lycée in Aviza. It was here that she first met her „partner,“ love and husband, Jean-Baptiste Robinet, son of winemakers from Le Mesnil-sur-Oger.

After successfully completing their studies in 2013, the young couple rents a small house with a wine background in Mardeuil and establishes Domaine Aurore Casanova. They have a total of 4 hectares of their own vineyards. The aforementioned 2.5ha from the Aurore family in Puisieulx (Pinot Noir and Chardonnay) and the remaining 1.5ha from the J.B. family. in Le Mesnil-sur-Oger (Chardonnay) and in Champvoisy (Meunier). Well, for now! The Robinet family owns a much larger area of vineyards, but Aurore and J.B. they gradually take over these vineyards. At Aurora Vineyards with J.B. they work in harmony with nature, in organic mode, using biodynamic preparations. Essentially following his models and mentors, Fabrice Pouillon, with whom J.B. he worked during his studies at Aviza and Jérôme Prévost, with whom the young couple collaborates very closely even now.

They behave in the same way during the processing of grapes and vinification. Fully ripe grapes are pressed on an old traditional wooden Coquard press. Each parcel is vinified separately and the emphasis is placed on the production of characteristic parcel cuvées. The wines ferment spontaneously, the majority in oak barrels of various sizes and ages, and a smaller part in stainless steel tanks. In the very development of Aurore wine with J.B. they intervene only in really absolutely necessary cases. Their wines are not oenologically influenced in any way, modified, clarified, filtered, they do not even undergo any stabilization and no additives are added to them. This is a characterful, full and very „vinous“ Champagne, which faithfully reflects the uniqueness of the terroir from which it came.

Facebook
Google+
http://www.bouteille-de-champagne.cz/aurore-casanova/
Twitter